Regulamin korzystania z basenu przez grupy zorganizowane ‘opiekun grupy'

 1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, będących pod nadzorem opiekuna.
 2. Przez grupę rekreacyjną rozumie się zespół osób korzystających z usług Basenu, będących pod nadzorem opiekuna.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z Regulaminem Ogólnym korzystania z Basenu. Obowiązek zapoznania uczestników grup z regulaminami spoczywa na organizatorze zajęć grupowych.
 4. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za jej przybycie, co najmniej na 15 minut przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia zajęć.
 5. Opiekun grupy reprezentuje organizatora zajęć i jest zobowiązany do właściwej opieki ,nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa powierzonej jego pieczy grupie osób.
 6. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek dostarczyć kierownictwu Basenu, przed rozpoczęciem zajęć, kserokopii dowodu ubezpieczenia uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych oraz oryginału dokumentu do wglądu.
 7. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek dostarczenia kierownictwu Basenu, przed rozpoczęciem zajęć, regulaminu uczestnictwa w zajęciach dla danej grupy oraz danych osoby odpowiedzialnej za przebieg zajęć, posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
 8. Opiekun grupy składa pisemne oświadczenie, że do uczestnictwa w zajęciach dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach lub które złożyły podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenia o zdolności do udziału w zajęciach.
 9. Opiekun grupy ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników grupy oraz o ich umiejętnościach pływackich i zgodnie z tą wiedzą, w porozumieniu z ratownikiem, kształtuje program pobytu grupy na Basenie i korzystania przez jej uczestników z atrakcji wodnych.
 10. Opiekunowi grupy nie wolno stosować wobec uczestników przymusu korzystania z atrakcji Basenu.
 11. Opiekun grupy ma obowiązek dokładnego zapoznania się z Regulaminem Ogólnym korzystania z Basenu, regulaminami stanowiskowymi atrakcji wodnych, regulaminem dla instruktorów prowadzących zajęcia oraz regulaminem dla uczestników zajęć grupowych i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartych.
 12. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo w pomieszczeniach Basenu:
  • a. Szatniach,
  • b. Natryskach,
  • c. Hali basenowej.
 13. Na jednego opiekuna grupy nie może przypadać więcej niż:
  • a. 30 pełnoletnich uczestników, nie będących uczniami,
  • b. 15 niepełnoletnich uczestników lub pełnoletnich uczniów,
  • c. 10 uczestników w wieku przedszkolnym,
  • d. Ustalona i zaakceptowana przez kierownictwo Basenu ilość osób niepełnosprawnych, w zależności od stopnia niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych
 14. W czasie pobytu grupy na Basenie opiekunowie są zobowiązani dopilnować, żeby jej uczestnicy przestrzegali regulaminów, zachowywali się bezpiecznie, spokojnie i kulturalnie, nie hałasowali i nie niszczyli urządzeń i mienia znajdującego się na terenie obiektu.
 15. Opiekunowie grup wchodzą na Basen bezpłatnie.
 16. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczane na halę basenową.
 17. Opiekunowie grup zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy i przez cały czas pobytu grupy na hali basenowej przebywać razem z grupą oraz kontrolować zachowanie jej uczestników.
 18. Opiekun grupy w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widziałby wszystkich uczestników i sam był przez nich widziany.
 19. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
  • a. Wprowadzenie grupy do holu głównego Basenu i skazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni.
  • b. Zapoznanie uczestników grupy z Regulaminem Ogólnym korzystania z Basenu, regulaminami stanowiskowymi atrakcji wodnych oraz zobowiązanie uczestników do ich przestrzegania.
  • c. Załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym.
  • d. Przekazanie kluczy od szafek uczestnikom grupy oraz pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek.
  • e. Dopilnowanie by wszyscy podopieczni pozostawili w szatni okrycia zewnętrzne oraz obuwie i założyli klapki basenowe.
  • f. Podpisanie zobowiązania do bezwzględnego przestrzegania regulaminów Basenu z podaniem adresu i nazwy placówki, nazwiska opiekuna i liczebności grupy.
  • g. Wprowadzenie grupy do przebieralni i dopilnowanie przebrania się w stroje kąpielowe, umieszczenie odzieży w szafkach oraz właściwego zamknięcia szafek.
  • h. Wprowadzenie grupy do pomieszczeń z natryskami i sanitariatami.
  • i. Wskazanie sanitariatów i ubikacji i zwrócenie uwagi na obowiązek korzystania z ubikacji i sanitariatów w czasie pobytu na hali basenowej.
  • j. Dopilnowanie starannego umycia się przy użyciu środków myjących.
  • k. Dopilnowanie właściwego rodzaju, kompletności i stanu higienicznego stroju kąpielowego uczestnika.
  • l. Wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenu oraz przypilnowanie, żeby wszyscy podopieczni przy wejściu na halę basenową zdezynfekowali stopy w brodziku.
  • m. Zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej, w celu ustalenia zasad korzystania z kąpieli.
  • n. Zarządzenie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy.
  • o. Ustawiczna kontrola zachowania się uczestników grupy w czasie całego pobytu na hali basenowej i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń.
  • p. Przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego.
  • q. Po upływie wyznaczonego czasu pobytu zarządzenie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy, zgłoszenie ratownikowi faktu zakończenia zajęć i wyprowadzenie grupy z hali basenowej do natrysków i sanitariatów.
  • r. Dopilnowanie umycia całego ciała przez uczestników grupy po wyjściu z hali basenowej.
  • s. Dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabrania przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych.
  • t. Zebranie od wszystkich uczestników grupy kluczy od szafek i rozliczenia się z nich w kasie Basenu.
  • u. Wyprowadzenie grupy do holu głównego Basenu.
  • v. Rozliczenie się w Kasie Basenu z czasu pobytu grupy zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 20. Opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników oraz pracowników Basenu.
 21. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na Basenie ratownikowi lub Kierownikowi Basenu i potwierdzenie odnośnego wpisu do Dziennika Pracy Ratowników.
 22. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez grupę podczas jej przebywania na terenie Basenu.
 23. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem przez uczestników grupy, obowiązujących na terenie Basenu przepisów.
 24. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy, jeżeli podstawą korzystania z Basenu jest umowa.
 25. W przypadku braku umowy korzystania z obiektu ? opiekun grupy potwierdza własnoręcznym podpisem zapoznanie i stosowanie się do przepisów regulaminów obowiązujących na terenie Basenu.
 26. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie Basenu. Kierownik Basenu lub ratownik mają prawo do zakazania dalszego korzystania grupie z Basenu i usunięcia z niej grupy.
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie