Deklaracja dostępności Basenu Miejskiego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie 

 

Basen Miejski przy Szkole Podstawowa nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.basen.chojnow.eu

- Data publikacji strony internetowej: 2010.01.10

- Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.09.16

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

- Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

- Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2020-09-23

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

 

E-mail: basen@chojnow.eu

Telefon: 76 854-96-17

Każdy ma prawo do:

- zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony lub jej elementów,

- zgłoszenia żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementów,

- wnioskowania o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,  

- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie

Adres: ul. Kilińskiego 23 59-225 Chojnów

 E-mail: dyrektor@sp4chojnow.pl

 Telefon: 76 8188350

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

 

Budynek Basenu Miejskiego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami w budynku głównym przy ul. Kilińskiego 23.

- Na parkingu dla klientów basenu od strony ulicy Paderewskiego znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

- Do holu basenu można wejść z psem asystującym.

- Przy głównym wejściu znajduje się podjazd dla osób na wózkach. 

- Przed toaletą w holu znajduje się podjazd dla wózków oraz poręcz ułatwiająca osobom na wózkach wjazd do toalety.

- Szatnia „mokra" oraz toaleta i prysznic przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. 

- Na wyposażeniu obiektu znajduje się wózek inwalidzki, na który osoba niepełnosprawna może się przesiąść przed wejściem na halę basenową.

- Na wyposażeniu obiektu znajduje się dźwig ułatwiający osobie niepełnosprawnej wejście do niecki basenu sportowego lub rekreacyjnego. 

- Wejścia do strefy saun oraz na trybuny basenu nie są wyposażone w ułatwienia dla osób niepełnosprawnych. Są one wyposażone jedynie w poręcze przy schodach. Toaleta przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem na halę basenową

- Budynek jest wyposażony w dwie pochylnie (na zewnątrz przed wejściem głównym oraz wewnątrz przed toaletą w holu).

- Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w powiększony druk dla osób niewidomych i słabowidzących.

- Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

 Ułatwienia

Ułatwienia na stronie internetowej www.basen.chojnow.eu

Strona internetowa www.base.chojnow.eu posiada następujące ułatwienia:

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

· HTML 5

· WCAG 2.0 (poziom AA)

Kompatybilność:

· Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.

· Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie nie oferuje oddzielnej aplikacji mobilnej.

· Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

 Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.:

· zmiana wielkości czcionki,

· zmiana kontrastu,

· większość z grafik została opatrzona atrybutem alt z opisem,

· całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 Pomoc w nawigacji:

 Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.

 Skróty klawiaturowe:

CTRL+U – Menu dostępności 

 Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.


 Inne informacje i oświadczenia

 Aktualnie podejmowane są prace nad dostosowaniem strony internetowej do wymagań prawnych. Deklarujemy, że niebawem strona będzie spełniać wymogi dostępności.

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie