Regulamin Basenu

CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Basen, jest obiektem sportowym przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie.
 2. Przed wejściem na teren hali basenowej oraz rozpoczęciem korzystania z jej urządzeń należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami użytkowania atrakcji basenowych oraz stosować się do nich w czasie pobytu na terenie hali basenowej.
 3. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 4. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do bezzwłocznego podporządkowania się ogłaszanym komunikatom.
 5. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
  • palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
  • wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz przedmiotów niebezpiecznych,
  • wprowadzania i przebywania zwierząt,
  • wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 6. W przypadku grup zorganizowanych, za skutki zachowań uczestników odpowiedzialność ponosi opiekun grupy. Grupy zorganizowane obowiązują dodatkowo zapisy ?Regulaminu dla grup zorganizowanych?
 7. Obiekt Basenu jest monitorowany w sposób ciągły.
 8. Wszystkie urządzenia udostępnione klientom Basenu posiadają wymagane atesty oraz zapewniają bezpieczne ich użytkowanie pod warunkiem stosowania się do regulaminów.
 9. Ratownikami są osoby noszące strój w kolorze czerwonym z napisem RATOWNIK.
 10. Na terenie obiektu zabrania się prowadzenia działalności komercyjnej oraz akwizycyjnej bez zgody Dyrektora SP nr 4.                                                                                                                                                                                                       10a. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz prowadzenia wszelkich zajęć w tym nauki i doskonalenia pływania bez wiedzy i zgody Dyrektora SP-4. Osoby łamiące ten zakaz nie będą wpuszczane na teren pływalni.
 11. Użytkownikom Basenu zaleca się nie zabieranie na teren obiektu wartościowych przedmiotów ze względu na ryzyko kradzieży lub zagubienia.
 12.  

  ZASADY KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ

 13. Przed wejściem na teren hali basenowej użytkownicy zobowiązani są do zmiany, w holu basenu, obuwia na czyste obuwie plażowe, następnie skorzystania z szatni w holu i pozostawienia tam okryć wierzchnich wraz z obuwiem zewnętrznym.
 14. Osoby niepełnosprawne, poruszające się wyłącznie na wózku inwalidzkim zobowiązane są do zmiany wózka na wózek basenowy w strefie obsługi osób niepełnosprawnych. Opiekun osoby niepełnosprawnej - WSTĘP WOLNY
 15. Wejście w strefę naliczania oraz przydział szafek odbywa się, przy użyciu urządzenia elektronicznego, który otrzymuje się w kasie, regulując opłatę za wstęp.
 16. Wyjście z Basenu jest możliwe jedynie po uprzednim rozliczeniu się w kasie.
 17. W szatni należy pozostawić dokumenty i urządzenia mogące ulec uszkodzeniu (tel. komórkowe, zegarki itp.) oraz elementy o ostrych krawędziach mogące stanowić zagrożenie (biżuteria).
 18. Obuwie plażowe należy pozostawić w strefie szatnie/natryski, przed brodzikiem do stóp, wstęp na halę basenową możliwy jest wyłącznie boso.
 19. Przed wejściem na halę basenową wszyscy zobowiązani są do kąpieli pod prysznicem z użyciem środków myjących, zabrania się używania kosmetyków w szklanych opakowaniach.
 20. Przed wejściem na halę basenową należy obowiązkowo obmyć stopy środkiem dezynfekującym, przechodząc przez brodzik.
 21. Na hali basenowej czepek obowiązkowy jest tylko dla grup szkolnych:
  • kobiety - strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy,
  • mężczyźni - kąpielówki.
 22. Po wyjściu z toalety należy ponownie umyć się pod prysznicem.
 23. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z basenu tylko pod opieką osób dorosłych.
 24. Z Basenu nie wolno korzystać osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzającym oraz osobom, których stan zdrowia może stanowić zagrożenie dla nich lub dla innych osób przebywających na basenie, np.:
  • chorym na górne drogi oddechowe (katar, kaszel, itp.),
  • z chorobami skóry (grzybica, egzema, liszaje itp.) i nie zagojonymi ranami.
  • z chorobami układu wydalania,
  • mającym trudności w oddychaniu,
  • cierpiącym na zaburzenia równowagi, choroby zakaźne,
  • z niewydolnością układu krążenia,
  • uczulonym na środki dezynfekujące,
 25. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z Basenu tylko w specjalnych pielucho-majtkach.
 26. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży, powinny korzystać z Basenu i jej urządzeń ze szczególną ostrożnością, stosownie do ich stanu zdrowia. Basen nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z basenu przez te osoby.
 27. Korzystanie z atrakcji wodnych odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Atrakcje wodne włączane są na 30 minut czasu pobytu na hali licząc od pełnej godziny.
 28. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz dostrzeżone niebezpieczeństwa i nieprawidłowości w pracy urządzeń należy zgłaszać niezwłocznie ratownikowi lub pracownikom obsługi.
 29. Grupy zorganizowane stosują się dodatkowo do Regulaminu Uczestnika Grupy, Regulaminu Opiekuna Grupy i Regulaminu Instruktora Prowadzącego Zajęcia.
 30. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, który odpowiada za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie Basenu.
 31. Opiekun grupy po wejściu na hale basenową zobowiązany jest skontaktować się z ratownikiem celem ustalenia zasad kąpieli. Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia. Zajęcia grupowe odbywają się według ściśle określonego harmonogramu.
 32. W basenie 25 metrowym może przebywać jednocześnie, w przypadku pływania indywidualnego nie więcej niż 42 osoby (max. 7 osób na torze, ruch prawostronny), a w przypadku zajęć grup zorganizowanych nie więcej niż 45 osób. Na basenie rekreacyjnym może przebywać jednocześnie max 15 osób. W hali basenowej jednocześnie może przebywać nie więcej niż 70 osób.
 33. Zajęcia mogą się odbywać tylko w obecności ratowników.
 34. Korzystającym z Basenu nie wolno stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu dla osób tam przebywających.
 35. Korzystanie na terenie Basenu z aparatów fotograficznych i kamer może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody Kierownika Basenu.
 36. Na halach basenowych kategorycznie zabrania się:
  • biegania lub spychania innych użytkowników do wody,
  • skoków do wody w miejscach niedozwolonych,
  • spożywania żywności, napojów oraz żucia gumy,
  • zanieczyszczania wody basenowej oraz wszczynania fałszywych alarmów,
  • zaśmiecania i zanieczyszczania pomieszczeń i niecki basenowej,
  • pozostawiania małych dzieci bez opieki,
  • używania mydła i innych środków chemicznych oraz przyniesionego sprzętu pływającego, pontonów, materaców lub innych nadmuchiwanych zabawek do pływania.
 37. W razie niebezpieczeństwa ratownik może nakazać kąpiącym się natychmiastowe wyjście z wody. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest sygnał dźwiękowy tj. dwukrotny gwizdek.
 38. Wszyscy znajdujący się na terenie hal basenowych muszą podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur.
 39. Za szkody materialne odpowiedzialność ponosi sprawca.
 40. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 41. Za negatywne skutki korzystania z hali basenowej, spowodowane naruszeniem Regulaminu, Basen nie ponosi odpowiedzialności.

 

ODPŁATNOŚĆ

 1. Wstęp na teren Basenu dla klientów indywidualnych odbywa się na podstawie jednorazowych biletów wstępu lub wykupionych karnetów lub wcześniejszej rezerwacji u Kierownika Basenu.
 2. Opłata za wstęp pobierana jest z góry, za jedną godzinę, według cennika i nie podlega zwrotowi.
 3. Płatny czas pobytu na Basenie liczy się od momentu wczytania transpondera do bazy rozliczeniowej w kasie do momentu odczytania transpondera przy bramce wyjściowej przy kasie.
 4. Za niewykorzystane bilety wstępu oraz przypadki wydalenia użytkownika z basenu, uiszczone opłaty nie są zwracane.
 5. Faktury za usługi świadczone przez Basen można otrzymać jedynie na podstawie przedłożonych paragonów fiskalnych, do 7 dni od daty sprzedaży, u Kierownika Pływalni.
 6. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia paska z elektronicznym czujnikiem użytkownik obowiązany jest uregulować należność w wysokości 100 zł.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za zniszczenia elementów wyposażenia obiektu, a także zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.
 2. Basen nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym w szczególności rzeczy wartościowe, zagubione na terenie obiektu przedmioty oraz utracone na skutek kradzieży.
 3. Basen nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych na hali basenowej.
 4. Basen nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, instrukcji korzystania z atrakcji wodnych i wskazań obsługi.
 5. Basen nie odpowiada za kradzieże na parkingu ( niestrzeżonym ) oraz uszkodzenia ciała wynikające z naruszenia Regulaminu.
 6. Nieznajomość regulaminu oraz instrukcji użytkowania sauny i jacuzzi, nie zwalnia z odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie basenu i jego urządzeń, a Basen nie ponosi odpowiedzialności za negatywne tego skutki.
 7. Zakup biletu lub karnetu jest traktowany jako akceptacja warunków Regulaminu Basenu.

  Skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio Kierownikowi Basenu lub do Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 4, Książka Skarg i Wniosków znajduje się w Kasie Basenu.
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie